• July 16, 2024

دانلود برنامه مشاهده ساعت شهرهای جهان

دانلود برنامه مشاهده ساعت شهرهای جهان با برنامه مشاهده ساعت شهرهای جهان کاربر میتواند موقعیت زمانی تمامی شهر های جهان را نسب زمان شهر خود مقایسه کند در حافظه این برنامه مشاهده ساعت شهرهای جهان  ۳۰۰۰ شهر از شهر های کل جهان موقعیت زمانی ان ها ثبت شده اگر شهر یا مکانی که در خود…

Read More