• July 12, 2024

ثبت شرکت

  عادت های غذایی منفی در دانش آموزان در ضب های امتحان   گرسنگی: از آنجا که مغز برای فعالیت به انرژی نیاز دارد، خوردن غذا باعث بهبود عملکرد آن و برای افزایش تمرکز توصیه می شود.   کربوهیدرات: در این ایام باید از خوردن غذاهایی که از آرد سفید تهیه شده اند، انواع شیرینی…

Read More